b113: 6. 線性系統求解
標籤 :
通過比率 : 37人/46人 ( 80% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2011-01-19 00:53

內容

輸入說明

輸出說明

本題因為結果為無限組任一輸出不太好確定是否為正確,

所以若結果為無限組的話,輸出N即可。 

測資改為多筆測資,

讀完第一個值n後,

後面的方程式請讀到EOF做結束。

(MAPLEWING 2011/01/19修正) 

範例輸入
[Input 1] <-純粹標明是第幾筆的測資,在測資的輸入裡面並沒有。
3			
2 8 4 2
2 5 1 5
4 10 -1 1

[Input 2]
3
1 2 3 0
8 10 12 6
7 8 9 6

[Input 3]
3			
1 2 3 0
4 5 6 3
7 8 9 0

[Input 4]
1
3 10
範例輸出
[Output 1] <-純粹標明是第幾筆的測資,您不用輸出這個東西。
1
x1 = 11
x2 = -4
x3 = 3

[Output 2]
N

[Output 3]
0

[Output 4]
1
x1 = 10/3
測資資訊:
記憶體限制: 512 MB
公開 測資點#0 (20%): 10.0s , <1K
公開 測資點#1 (20%): 10.0s , <1K
公開 測資點#2 (20%): 10.0s , <1K
公開 測資點#3 (20%): 10.0s , <1K
公開 測資點#4 (20%): 10.0s , <1K
提示 :
標籤:
出處:
93學年度全國資訊學科能力競賽


編號 身分 題目 主題 人氣 發表日期
4765
MAPLEWING (灆洢騎士)
b113
1414 2011-01-19 17:44