k554. 地雷很危險
Tags : 二維陣列 基礎題
Accepted rate : 35人/39人 ( 90% ) [非即時]
評分方式:
Tolerant

最近更新 : 2023-05-11 10:28

Content

斯斯有兩種,這裏的地雷也有兩種:
1號地雷:其爆炸影響的範圍是除了原炸彈的位置外,還有其上下左右各一格。
2號地雷:其爆炸影響的範圍是除了原炸彈的位置外,還有其上下左右延伸至地圖邊界。
給你一張大小NxM地圖,其中有部份地點埋有地雷,如果所在的位置可能會被1個地雷炸到,那該位置的被炸風險值就是1,如果所在的位置可能會被2個地雷炸到,那該位置的被炸風險值就是2,如果所在的位置都不會被炸到,那被炸風險值就是0。

Input

第一行為N和M,代表N列M行的地圖( 1<=N,M<=100 )
接下來有N列,每列有M個數字(數字0表示沒有地雷,數字1表示埋有1號地雷,數字2表示埋有2號地雷,數字間以一空白間隔)

Output

請輸出NxM地圖中每個位置的被炸風險值,數字間以一空白間隔,請參考範例輸出。

Sample Input #1
4 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Sample Output #1
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 1 1 1 0 0
0 0 1 0 0 0
Sample Input #2
4 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Sample Output #2
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 0 0
Sample Input #3
4 6
0 0 0 1 0 0
0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 1
0 0 2 0 0 0
Sample Output #3
0 0 3 1 1 0
1 1 2 2 1 2
0 0 2 0 1 1
1 1 2 1 1 2
測資資訊:
記憶體限制: 64 MB
不公開 測資點#0 (5%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#1 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#2 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#3 (5%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#4 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#5 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#6 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#7 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#8 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#9 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#10 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#11 (5%): 0.5s , <1K
不公開 測資點#12 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#13 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#14 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#15 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#16 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#17 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#18 (5%): 0.5s , <1M
不公開 測資點#19 (5%): 0.5s , <1M
Hint :
Tags:
二維陣列 基礎題
出處:
慈文國中教學題 [管理者: wubaie(小億) ]


ID User Problem Subject Hit Post Date
沒有發現任何「解題報告」